ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΚΡΟΥ

//ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΙΓΚΡΟΥ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Θέση Μπιγκρού, Δήμος Αρέθουσας, Νομού Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

(05/2000 – 09/2000)

Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά τη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας στη θέση Μπιγκρού του Δήμου Αρέθουσας (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών κατά μήκος της γέφυρας).

Προϋπολογισμός Έργου:
90.000,00 €