ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

//ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

Έργο

Πελάτης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λαμίας

Τοποθεσία: Παραλιακή ζώνη από την πόλης της Στυλίδας μέχρι την ΕΕΛ Λαμίας, παράλληλα της ΠΑΘΕ και της παλαιάς εθνικής οδού είτε της σιδηροδρομικής γραμμής.

Κατηγορία Μελέτης: Υδραυλική Μελέτη (13), Περιβαλλοντική Μελέτη (27), Τοπογραφική Μελέτη (16)

«Μελέτη Προσαγωγής Λυμάτων Στυλίδας στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας» Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ (10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση)(10/2012-06/2013, υπό εκπόνηση).
Αντικείμενο της υπό εκπόνησ

Η Mελέτης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτων του οικισμού της Στυλίδας. Αναλυτικότερα αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση της μελέτης του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Στυλίδας προς την υφιστάμενη ΕΕΛ Λαμίας, η οποία περιλαμβάνει:
1. Την τοπογραφική αποτύπωση κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς
2. Την οριστική υδραυλική μελέτη του αγωγού μεταφοράς
3. Την οριστική υδραυλική και η/μ μελέτη του αγωγού μεταφοράς
4. Την οριστική υδραυλική και η/μ μελέτη για την επαύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
5. Την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στις θέσεις των προτεινόμενων Α/Σ
6. Την περιβαλλοντική μελέτη για την αδειοδότηση των σχετικών έργων
Τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τις δύο προκηρύξεις (αγωγός μεταφοράς με αντλιοστάσια – επαύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης ΕΕΛ) Η εταιρία ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών εκπονεί την Περιβαλλοντική Μελέτη και συμμετέχει στην εκπόνηση της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της περιοχής διέλευσης του αγωγού ακαθάρτων και της θέσης της ΕΕΛ.
Προϋπολογισμός Έργου:
2.000.000,00 €