ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ

//ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ
1 89

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Οικισμός Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφικά (16) – Υδραυλικά (13) – Περιβαλλοντικά (27)

Η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εκπονήθηκε σε δύο στάδια, αφορά σε έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης δύο ρεμάτων (ρέμα Βαθύλακκος, καθώς και ένας κλάδος του) στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης του οικισμού της Θέρμης. Πρόκειται για ένα Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία θα επιτευχθεί με τον καθαρισμό της κοίτης, την εκβάθυνσή της σε ορισμένα σημεία, την προστασία των πρανών και τη διαμόρφωση διατομών σε όλο το μήκος κάθε ρέματος, από τις οποίες θα είναι δυνατή η διέλευση της υπολογιζόμενης από την υδρολογική μελέτη πλημμυρικής παροχής. Κατά συνέπεια, η κατασκευή και «λειτουργία» του Έργου θα προστατεύσει τις περιουσίες των ιδιωτών, αλλά και του δημοσίου, θα συμβάλει στον καθαρισμό των ρεμάτων και στην αισθητική αναβάθμισή τους, και θα προστατεύσει ποικίλα έργα υποδομής της περιοχής μελέτης. Στη Μ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε πίνακας αναγνώρισης και ποιοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις φάσεις κατασκευής και «λειτουργίας» του προτεινόμενου Έργου. Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία είναι ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, τόσο από κατασκευαστικής, όσο και από οικονομικής άποψης.