Κτηματολόγιο

/Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Στον τομέα του Κτηματολογίου η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκπονεί μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου και μελέτες Αναδασμών.
Η σύνταξη των μελετών κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο εγγυάται την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Αναμφισβήτητα το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της χώρας.
Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έχει οργανώσει ειδικό τμήμα που εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών κτηματολογίου το οποίο αποτελείται από υψηλά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και έχει αναπτύξει αναλυτικό πρόγραμμα ποιότητας έργων κτηματολογίου για την επίτευξη υψηλών ποιοτικών στόχων.
Συντονίστρια του τμήματος κτηματολογίου είναι η κ. Παπαδοπούλου Αριστέα.

 

Δράσεις της Εταιρείας:
1) H εταιρεία μας στο πλαίσιο συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στις περιοχές:

 

α) Αγγελοχωρίου, Επανομής και Ν. Μηχανιώνας του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού,

 

β) Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης,
με καταληκτική ημερομηνία 10-01-2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και 10-04-2017 για τους κατοίκους εξωτερικού,

 

παρέχει υπηρεσίες συμπλήρωσης, εντοπισμού και υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου στα Κεντρικά και Νέα Γραφεία της εταιρείας στην Μηχανιώνα, Επανομή και Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

 

2) Η εταιρεία μας ως μέλος της κοινοπραξίας »Κ/Ξ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ – ΓΑΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ – Μ. ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ» με δ.τ. «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2011», στην οποία με την υπ’ αρ. 693/3/14.07.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατακυρώθηκε η σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-18 που αφορά στην Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε προκαποδιστριακές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

 

3) Η εταιρεία μας συμμετέχει στο διαγωνισμό της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. που προκηρύχθηκε το 2016 και αφορά στην Κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας με την ανάθεση 32 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 482.590.110,96 ευρώ.

Συγκεκριμένα υπέβαλε προσφορές για τις συμβάσεις που αφορούν: α) τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Κέρκυρας με κωδικό ΚΤ5-09 προϋπολογισμού 13.343.382,14 ευρώ β) τις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου με κωδικό ΚΤ5-27 προϋπολογισμού 2.937.859,96 ευρώ γ) την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με κωδικό ΚΤ5-29 προϋπολογισμού 10.891.621.,28 ευρώ δ) την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με κωδικό ΚΤ5-30 προϋπολογισμού Χανίων 16.244.080,57 ευρώ ε) την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με κωδικό ΚΤ5-31 προϋπολογισμού 18.621.222.26 ευρώ

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου διέπεται από δύο βασικά νομοθετήματα, το Ν.2308/1995 που καθορίζει τη διαδικασία κτηματογράφησης και το Ν.2664/1998 που καθορίζει τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Οι παραπάνω Νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους Ν.2508/1997, Ν.3208/2003, Ν.3127/2003, Ν.3212/2003, Ν.3481/2006 και Ν4030/2011.

 

Ν.3983/2011: Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (άρθρο 24: τροποποίηση του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών και τη διαδικασία εκτεταμένων διορθώσεων κτηματολογικών διαγραμμάτων) (ΦΕΚ-144/Α/17-6-11)

Απόφαση 26793/2011: Κανονισμός οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (OKXE), σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ. 30 του Ν.3882/10 (ΦΕΚ-1453/Β/17-6-11)

Απόφαση 37842/2011: Περιεχόμενο και μορφή του Κτηματογραφικού Διαγράμματος – Δωρεάν χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος σε δημόσιες αρχές (ΦΕΚ-2288/Β/13-10-11. Διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ-3033/Β/30-12-11)
Ν.4164/2013: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ-156/Α/9-7-13)

Απόφαση 561/08/2013: Έγκριση των «Τεχνικών προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων»

Ν.4361/2016: Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις (άρθρο 37: τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 2664/98 για την επιμήκυνση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού) (ΦΕΚ-10/Α/1-2-16)

Απόφαση 15649/2016: Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας