ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

//ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Θέρμης (πρώην Δήμοι: Θέρμης, Βασιλικών)

Τοποθεσία: Ν. Ραιδεστός, Δήμος Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης:
Στατική Μελέτη (08)

Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού Δήμου Θέρμης
(12/2010 – υπό εκπόνηση)
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πρόκειται για στατική μελέτη δύο κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 9.0μx3.0μ έκαστο που προτείνονται στα πλαίσια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης διευθέτησης του ρέματος.
Προϋπολογισμός Έργου:
131.500,00 €