ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

//ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έργο

Πελάτης: Δήμος Αρέθουσας

Τοποθεσία: Ξηροπόταμος, Δήμου Αρέθουσας, Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Μελέτης: Συγκοινωνιακή Μελέτη (10)

Συγκοινωνιακή μελέτη γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας μετά των προσβάσεων αυτής
(01/2002 – 07/2002)
Πρόκειται για Συγκοινωνιακή Μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας στην κεντρική πλατεία Ξηροποτάμου Δήμου Αρέθουσας (μηκοτομική προσαρμογή της ερυθράς της γέφυρας στις οδούς στα κατάντη και στα ανάντη αυτής και διαμόρφωση των επικλίσεων των ασφαλτικών κατά μήκος της γέφυρας).
Προϋπολογισμός Έργου:
100.000,00 €