Εταιρεία

/Εταιρεία

Σκοπός & Όραμα

Σκοπός

Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και ευέλικτες λύσεις στους τομείς δραστηριοποίησής μας, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα, πάντα προσαρμοζόμενοι στις εξειδικευμένες και επιτακτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Ενεργούμε πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τηρώντας ηθικούς κανόνες, με βασικό τον αυτοσεβασμό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Oραμα

Όραμά μας είναι να εξελιχθούμε σε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό πόλο παροχής υπηρεσιών μηχανικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε συνεργασία με εξέχουσες εταιρείες του χώρου και σε μία εταιρεία-πρότυπο στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Κεντρικό στόχο της πολιτικής της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και η ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρεία μας με γνώμονα το σεβασμό της στον άνθρωπο μέσω της παροχής ενός κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με την συνεχή βελτίωσή του, η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (YAE) κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) και η εφαρμογή του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείριση κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Η Εταιρεία μας προδιαγράφει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και τις μεθόδους επικοινωνίας με τους πελάτες της (αναθέτουσα αρχή και φορείς επίβλεψης), στηριζόμενη στο διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εφήρμοζε από το 1999 το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994. Η μετάβαση στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 πραγματοποιήθηκε σταδιακά από τις αρχές του 2003, καταλήγοντας στην επιτυχή επιθεώρηση της εταιρείας στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2003. Σήμερα η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ έχει πραγματοποιήσει τη μετάβαση και πιστοποίηση στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 μετά την επιτυχή επιθεώρηση στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2010.

Προκειμένου να διασφαλίσει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας τόσο για τα μέλη της εταιρείας όσο και για τους πελάτες η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ προχώρησε την πιστοποίησή της στο διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με την επιτυχή επιθεώρηση στις 06 Σεπτεμβρίου 2016.

Επίσης η Εταιρεία μας στην προσπάθειά της να ελέγχει και να παρακολουθεί ενεργά τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της μέσα από μια σειρά προληπτικών πολιτικών προχώρησε και στην πιστοποίησή της  στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση με την επιτυχή επιθεώρηση στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέσω της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην εργασία επιδιώκεται η πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών με στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού της δυναμικού, την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση της στην αγορά, ως μιας αξιόπιστης εταιρείας στην υλοποίηση των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών παράλληλα με την παροχή κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων λειτουργίας της στο περιβάλλον φροντίζοντας για την τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρία μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Ανώτατης Διοίκησης, όσο και του συνόλου του στελεχιακού της δυναμικού, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην Πολιτική  Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, της πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών

Τα επιμέρους τμήματά της οφείλουν να τηρούν όλες τις απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση.

Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και Νομοθετικές απαιτήσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο χρόνος παράδοσης των μελετών, οι ποιοτικές τους προδιαγραφές καθώς η ικανότητα υλοποίησης αναβαθμισμένων υπηρεσιών λόγω της επισταμένης παρακολούθησης των επιστημονικών – τεχνικών εξελίξεων είναι τα βασικότερα στοιχεία μας που εξασφαλίζουν την υπεροχή της Εταιρείας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς μας προσπάθειας για αναβάθμιση, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και συνακόλουθα στις αυξανόμενες απαιτήσεις για συστηματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και με την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2015, τηρούμε:

 • Την ενημέρωση των Στελεχών της Εταιρείας επί των Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Τον Σχεδιασμό και την Εκτέλεση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας και Αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
 • Την Αξιολόγηση των Τεκμηριωμένων Συστημάτων με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους για την επίσημη Πιστοποίηση της Εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Την απόδειξη ότι οι δραστηριότητές μας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληρούν τους Όρους Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συγκεκριμένων συμβάσεων.
 • Την ενημέρωση των πελατών μας για τα εφαρμοζόμενα Συστήματα  Διαχείρισης . Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία και το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων των Διεθνών Προτύπων είναι η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση της στο χώρο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα μέσω:
 • Της χάραξης Πολιτικής Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος , η οποία είναι μονοσήμαντη, σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με την Γενική Επιχειρηματική Πολιτική της Εταιρείας και διέπει όλες τις δραστηριότητές της.
 • Του καθορισμού ρεαλιστικών Αντικειμενικών Στόχων που πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά, για την υλοποίηση της παραπάνω Πολιτικής Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος .
 • Της δόμησης και παρουσίασης του Οργανωτικού Σχήματος που αφορά την Διαχείριση (Διοίκηση)  Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος .
 • Του καθορισμού και της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων, από πλευράς Διαχείρισης  Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος , που αφορούν τις θέσεις του παραπάνω Οργανωτικού Σχήματος.
 • Της περιγραφής των δραστηριοτήτων των κεχωρισμένων Λειτουργιών της Διαχείρισης  Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Περιβάλλοντος, με παραπομπές, όπου απαιτείται, σε αυτόνομες Διαδικασίες των Συστήματων καθώς και της αλληλεπίδρασής τους.
 • Της Παραπομπής σε Τεχνικά Έγγραφα και Στοιχεία των Συστημάτων, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εργασίας και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τους πόρους και την απόδοσή τους.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας για την ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και σε υπηρεσίες συγγενούς φύσεως, με την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια επέκταση αναλύεται επαρκώς, προκειμένου να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, προσθήκες και προσαρμογές και υπό τον όρο ότι κάθε επέκταση γνωστοποιείται και εγκρίνεται από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Η ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπo ISO/IEC 27001:2013 με στόχο την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και την εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις του GDPR.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μελετητικά Πτυχία

Αντικείμενο εργασιών της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι η εκπόνηση και έλεγχος μελετών, διαχείριση και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των χωροταξικών, πολεοδομικών, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών, τοπογραφικών και περιβαλλοντικών έργων.

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμός μητρώου 554) και διαθέτει εταιρικά μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

ΠTYXIA
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ)
 01  χωροταξικές  Δ 7
 02  πολεοδομικές  Ε 22
06  αρχιτεκτονικές Ε 12
 07  ειδικές αρχιτεκτονικές  Δ 9
08  στατικές  Ε 12
09  ηλεκτρομηχανολογικές  Γ 5
 10  συγκοινωνιακές  Α 3
 13  υδραυλικές  Β 8
14  ενεργειακές  Α 1
16  τοπογραφικές-κτηματολογικές-φωτογραμμετρικές  Ε 32
20  γεωλογικές  Α 1
21  γεωτεχνικές  Α 1
27  περιβαλλοντικές  Δ 8

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί θεμελιώδη αξία και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, η οποία παράλληλα καθορίζει την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία της Εταιρείας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, με τα μέσα που διαθέτουμε και τηρώντας τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας, έχουμε αναπτύξει μία εταιρική κουλτούρα από την οποία απορρέει η πρόθεση να λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στον πολίτη και να διαφυλάσσουμε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Όλες οι μελέτες τεχνικής φύσεως που εκπονούνται στην Εταιρεία μας διέπονται από τις αρχές της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

Την ώρα που η ανεργία «χτυπάει κόκκινο», οι επιχειρήσεις μειώνουν μισθούς και αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις αποδείξαμε πως οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθών δεν είναι μονόδρομος για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Εταιρεία μας μπορεί να πει υπερήφανα πως εν μέσω οικονομικής κρίσης όχι μόνο δεν απέλυσε προσωπικό αλλά συνεχώς ερευνά νέες υπηρεσίες/αντικείμενα ώστε να διατηρεί θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προσλάβαμε επιπλέον ανθρώπους, έχοντας ως βασικό στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας και όχι το κέρδος. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία μας απαρτίζεται από ένα δυναμικό το οποίο ξεπερνά τους 90 ανθρώπους, οι οποίοι ζουν τις οικογένειες τους προσφέροντας ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.

Η Εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει πλήθος συμβάσεων δημοσίων μελετών, στις οποίες υπήρχαν προβλήματα ή και αδυναμία χρηματοδότησης από πλευράς του φορέα ανάθεσης (δημόσιοι φορείς), προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών προς όφελος των πολιτών.

Αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε να βρούμε μεθόδους προώθησης, επίλυσης διαδικαστικών ή γραφειοκρατικών «κολλημάτων» και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα πλήθους δημοσίων μελετητικών έργων αναγκαίων για το κοινωνικό σύνολο

Εκπονώντας μελέτες, οι οποίες από την φύση τους έχουν δημόσιο χαρακτήρα (πολεοδομικές/χωροταξικές μελέτες) όπου καθορίζονται χρήσεις γης, δικαιώματα και περιουσίες συμπολιτών μας, έχουμε ως κατευθυντήριες αρχές τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα και την αμεροληψία κατά την εκπόνηση του επιστημονικού μας αντικειμένου

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε ως χορηγοί ομαδικές εκδηλώσεις αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία ή στην αποκατάσταση του φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε στην αρωγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνονται φιλανθρωπικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδρύματα τους οποίους εξυπηρετούμε άνευ αμοιβής.

Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Μαμουνής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος – Οικονομική Διαχείριση : Μάμαλη Φωτεινή
Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι : Μαμουνή Ιφιγένεια – Γεωργία
Μπέλλας Γεώργιος
Μέλη : Τζιουβάρας Απόστολος
Καλκοπούλου Κορνηλία
Παπαδοπούλου Αριστέα
Γενικοί Συντονιστές Μελετών: Τζιουβάρας Απόστολος
Μπέλλας Γεώργιος
Συντονιστής Ανακαινίσεων και Κατασκευών : Τζιουβάρας Απόστολος
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας : Ανδρονικίδου Όλγα
Συντονίστρια Μελετών Κτηματολογίου : Παπαδοπούλου Αριστέα
Συντονίστρια Πολεοδομικών Μελετών : Μαμουνή Ιφιγένεια – Γεωργία
Συντονίστρια Χωροταξικών Μελετών : Καλκοπούλου Κορνηλία
Συντονιστής Περιβαλλοντικών Μελετών : Δρ. Οικονόμου Ευστάθιος
Συντονίστρια Γεωλογικών Μελετών : Καρανασιοπούλου Ευγενία
Συντονίστρια Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών Μελετών : Ανδρονικίδου Όλγα
Συντονιστής Αρχιτεκτονικών/Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών : Τζιουβάρας Απόστολος
Συντονιστής Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Μελετών : Μπέλλας Γεώργιος
Συντονιστής Στατικών Μελετών : Στρακαλής Βασίλειος
Συντονιστής Υδραυλικών Μελετών : Στρακαλής Ζαφείριος
Συντονιστής Συγκοινωνιακών Μελετών : Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος
Γραμματεία: Κλαμούρης Χαράλαμπος
Νομικοί Σύμβουλοι : Παπαθανασίου Νίκος                                 Τάππα Στέλλα

Eξοπλισμός

Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει και χρησιμοποιεί τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε όργανα μετρήσεων πεδίου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, servers και plotters και σε συνδυασμό με διεθνώς αναγνωρισμένες εφαρμογές λογισμικού καταφέρνει να έχει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πλήρως καταρτισμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες και η μεγάλη εμπειρία της εταιρείας στη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το σχηματισμό ομάδων εργασίας αυξημένων δυνατοτήτων.

Ο εξοπλισμός της εταιρείας και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Όργανα μετρήσεων πεδίου

 • 2 δέκτες GPS500 L1, L2 Leica Geosystems
 • 2 δέκτες GPS 1200 L1, L2, L2C Leica Geosystems
 • 2 Total station TCR1105 Leica Geosystems
 • Ψηφιακός χωροβάτης DNA10 Leica Geosystems
 • Αποστασιόμετρα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, GPS Navigation, PNA PDA κ.α.Λογισμικά πακέτα – SoftwareWindows XP, Vista, 7 pro, server 2010, MS Office 2007-2010 pro, MS Project 2010, Autocad Autodesk 2000-2012 (civil 3d, Map, Raster design, Land enabled), ESRI ArcGIS ver9, 10(Info, Editor), ArchiCAD14, Adobe Photoshop CS, SOFTCALC Geocalc, GeoMAP, Manifold System, Civil, κ.α.
  Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας βαδίζοντας πάντα με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία των λειτουργικών συστημάτων, κάνει εκτεταμένη χρήση πακέτων ανοιχτού κώδικα όπως QGis, Udig, Geoserver, Geonetwork.Εξοπλισμός – HardwareΓια τις ανάγκες κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας μελέτης η εταιρεία μας έχει στη διάθεση της πάνω από 100 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και servers οι οποίοι προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στην εκπόνηση κάθε εργασίας. Επίσης διαθέτει τους εξής printers, scanners και πολυμηχανήματα A4, A3: HPLaserjet, HPInkjet, Cannon, XEROX, Plotter A0 HP 1050c, κ.ά.